• zaloguj się
 • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie Internetowej Rejestracji Gości

 

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca.

Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);
 • telefonicznie: 22 55 20 000.

 Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rejestracji, przyjmowanie dokumentów związanych z rejestracją, udzielanie informacji dotyczących rejestracji na portalu.

 Cel i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe zbierane podczas Internetowej Rejestracji Gości będą przetwarzane w celu:

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych)1

 • świadczenia usług związanych z obsługą przyjazdu gościa (dostosowanie ścieżki w zależności od kategorii przyjazdu);
 • wsparcia w procesie wizowym i legalizacji pobytu;
 • ułatwienia przekazywania danych niezbędnych do rejestracji.

Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w bezpośrednio w systemie Internetowej Rejestracji Gości lub piszą na maila: welcome@uw.edu.pl.

Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.2

Gromadzone dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e mogą być także wykorzystywane w celu statystycznym.

 Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe zgromadzone w systemie Internetowej Rejestracji Gości będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamierzonych celów związanych z obsługą przyjazdu gościa.

 Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe w określonych przypadkach (np. prowadzenia korespondencji mailowej) mogą być przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.3

Prawa osób, których dane dotyczą

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:

 •  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 •  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 •  ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 •  usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 •  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne z uwagi na zamierzone cele związane
z obsługą Państwa pobytu. Brak podania danych może skutkować niemożliwością zapewnienia usługi wsparcia podczas pobytu.

 

 


1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.)

2 Art. 7 ust. 3 RODO;

 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym przez Uniwersytet Warszawski w celu:

 • świadczenia usług związanych z obsługą przyjazdu gościa (dostosowanie ścieżki w zależności od kategorii przyjazdu);
 • wsparcia w procesie wizowym i legalizacji pobytu;
 • ułatwienia przekazywania danych niezbędnych do rejestracji.